Новини
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
15.01.2020
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм и доп.)

 

Оперативна група „Централен Балкан“
гр.Троян, ПК 5600, ул.Христо Ботев №113,
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
проектно предложение по процедура №BG06RDNP001-16.001: „Въвеждане на иновации при устойчивото управление на ливадите и пасищата в района на Централна Стара планина и Предбалкана при условията на настъпващи климатични промени“.
          Проектът предвижда да се приложат системи на ползване на планински и полупланински ливади и пасища при използване на елементи на прецизното земеделие, иновативни методи за обследване на площите и анализ на резултатите. Ще се  използват съвременни инструменти за мониторинг и отчитане на новите климатични предизвикателства, оказващи влияние върху ефективното използване на ресурсите за производство.
Резултатите от проекта ще са в полза на всички животновъдни стопанства за ефективно и устойчиво стопанисване на ливадите и пасищата при ползване на възможностите за мониторинг на стопанството и съвременни инструменти за контрол и отчитане и справяне с климатичните промени.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg