003/30.09.2014г.(УИН 00340-2013-0003)

Дата на публикуване: 24.04.2013 00:00
Възложител: Община Угърчин
Открита процедура
Статус: възложена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Изпълнение на дейностите предвидени в проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин" , както следва: - закриване, рекултивация и последващ контрол и мониторинг на депото, съгласно съществуващото у нас екологично законодателство, при условия, определени от конфигурацията и размера на представената за целта площадка. Рекултивацията на съществуващото сметище обхваща предепониране в/у него на съществуващите отпадъци (събиране с прибутване) и на отпадъци от околните терени. Техническото решение за закриване и рекултивация на сметището обхваща следните строително-монтажни дейности по реда на тяхното изпълнение: Предвижда се закриването на депото да се изълни на два етапа: Първи етап – техническа рекултивация - с техническата рекултивация се дава технологичния ред на строителните работи, необходими за извършване на дейностите за закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци. ; Втори етап – биологична рекултивация - след приключване на дейностите по техническата рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци, се пристъпва към дейности по изпълнение на биологична рекултивация - обхваща комплекс от мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушения терен като се оформя подходящ и по-добър ландшафт. Мониторинг Планът за контрол и мониторинг на депото се осъществява: А) в процеса на експлоатация на депото; Б) след закриване на депото.

Срок за получаване на документацията за участие: 17.00 часа на 27.05.2013г.

Краен срок за подаване на оферти: 17.00 часа на 03.06.2013г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка с открита процедура:
Съгласнсо посочените в обявлението за обществена поръчката изисквания

*Лица за контакти:
инж.Цветан Георгиев
Дияна Катърска

25.04.2013г.

** Документация за участие и информация можете да получите на място.

***Стойността на документацията за участие е 5.00 лева.

Сумата може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документацията за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината:
БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин,
IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000

- 30.09.2014г.-
Наименование на изпълнителя:"СЪБЕВ 2002" ЕООД
Дата на сключване на договора: 09.07.2013г.
Срок на действие на договора: 3 години и 4 месеца
Първоначална стойност на договора: не обявена
Крайна обща стойност на договора: 390885.82 лв. с ДДС

24.04.2017 г. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор №74-113/09.07.2013 г.


30.11.2017 г. Обявление за приключване на договор

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg