16.01.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНА УГЪРЧИН Обявява процедура за подбор на  2/две/ лица за длъжността „Здравен  медиатор“  по проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Угърчин“, Договор №BG05M9OP001-2.064-0001-C01, по процедура „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави“. Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Угърчин. Mожете да...

13.01.2021
П О К А Н А за   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА   Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2021г. в Угърчин.       Проектът  на Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината. Общественото представяне  и публичното обсъждане на...

18.12.2020
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001036 „Български извор“.Защитената зона е разположена в землищата на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, с. Малка Желязна, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч, с....

15.12.2020
 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 декември...

03.12.2020
Настоящата ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и нейните социални и икономически ефекти върху различни публични сектори поставиха системата за социална защита пред сериозни изпитания. Община Угърчин обявява прием на заявления от кандидат – потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Угърчин“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна...

23.11.2020
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 23 –...