Добре дошли


10.07.2024
10.07.2024 г. Обявление за спечелил участник в конкурса за заемане на длъжността “директор“ на ДГ “Светулка“ гр. Угърчин с филиали в с.Катунец и с.Лесидрен, обявен със Заповед № 236/02.07.2024 г. на Кмета на община Угърчин10.07.2024 г. Ф О Р М У Л Я Р за окончателните резултати на кандидатите03.07.2024 г. Протокол от работата на комисията за установяване резултата от теста.03.07.2024 г. Съобщение за датата, часа...

08.07.2024
Проектът  на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Угърчин, област Ловеч е  публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.                 Публичното обсъждане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на...

05.07.2024
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ 5500, гр.Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев“ № 33, тел. 068/ 603 973   О Б Я В А      Със заповед № РД-269/24. 06. 2024г. на Командира на Националната гвардейска част са обявeни 153(сто петдесет и три) вакантни  длъжности за войници в Националната гвардейска част- военното формирование в гарнизоните София, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба....

14.06.2024
Относно: Приемане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Угърчин, област Ловеч   Съгласно чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща...

27.03.2024
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Угърчин Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на...

29.01.2024
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 29.01.2024г., за предложения и становища по настоящите Програма за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 година              Проектите на Програмата за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2023-2032 година ще бъдат публикувани на интернет...