Добре дошли


23.09.2022
О Б Я В А  Община Угърчин ще кандидатства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд”. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 1  Заявление – декларация и Приложение...

22.08.2022
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, и чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Община Угърчин представя на Вашето внимание: Проект на Наредба за Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г      ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА на Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г.  ще се проведе в периода 22.08.2022г. до 22.09.2022г. За контакти относно общественото обсъжданеХристо Кутев – гл.Специалист „ОМП“ в Община Угърчин. тел. 06931/21 21,...

18.07.2022
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 03.08.2022 г. /сряда/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния...

23.06.2022
По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от РБългария, една от които община Угърчин взеха участие в зелени посещения в периода 07-11 юни 2022 г., организирани в региона на Осло. Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.Целта на...

20.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД, БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 23.05.2022 г. на територията на Община Угърчин...

17.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД,БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 17.05.2022 г. на територията на гр.Угърчин ще се извърши...