Добре дошли


17.03.2023
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Имаме удоволствието да Ви поканим на Встъпителна пресконференция по проект "Грижа в дома в община Угърчин", която ще се проведе на 24.03.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Угърчин, находяща се на адрес: гр.Угърчин, пл. "Свобода" №1, ет.2.      Проект "Грижа в дома в Община Угърчин", договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0060-C01 се осъществява с...

27.02.2023
УВЕДОМЛЕНИЕ От Лазар Милков Пендов Контакти: lazar.pendov@fancytech.tech, телефон 0988306710 Относно: Уведомление за събиране на подписи на обществено място Уважаеми господин/г-жо Кмет, Уведомявам Ви, че на 28.02.2023 ще бъде разположен преносим пункт в близост до седмичния пазар в град Угърчин за времето на продължителността на пазара. Инициативата е за събиране на подписи от гражданите на град Угърчин и околността за провеждане на национален референдум за запазване на...

21.02.2023
Информираме Ви, че Община Угърчин е присъединена към функционалността за извличане на справка на дължими данъци, както и тяхното заплащане, разработена от Министерство на електронното управление. Услугата е достъпна в реално време 24 часа в денонощието и Ви спестява чакане на опашка, като за извършените транзакции не се дължат такси и комисионни. Услугата може да се достъпи на адрес: egov.bg  и само с няколко клика можете да заплатите...

17.01.2023
Покана за публично обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023г. в Угърчин. Проектът  на Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 година е публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината. Общественото представяне  и публичното обсъждане на Програмата за  управление и разпореждане с...

04.01.2023
           На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 03.01.2023г., за предложения и становища по настоящите Програма за управление на отпадъците на Община Угърчин 2021-2028г. и Програма за опазване на околната среда на Община Угърчин 2021-2028г.               Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проектите на програмите в деловодството на Община Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 и по електронен път на e-mail: obshtina@ugarchin.com     ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОЕКТ...

21.11.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на взаимодействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003 г., изм. и доп.) Община Угърчин, гр.Угърчин, пл.Свобода №1 (наименование на физическото или юридическото лице, адрес)СЪОБЩАВАна засегнатотото население, че има инвестиционно предложение за:"Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени"С инвестиционното предложение се цели да се осигури безпрепятствено преминаване на...