Добре дошли


27.03.2024
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Угърчин Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на...

29.01.2024
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 29.01.2024г., за предложения и становища по настоящите Програма за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 година              Проектите на Програмата за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2023-2032 година ще бъдат публикувани на интернет...

18.01.2024
Покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на бюджет на община Угърчин за 2024 година        Предстои приемането на бюджета на община Угърчин за 2024 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на общината.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Угърчин...

15.01.2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2023- 2027 година. Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2024г. в Угърчин.       Проектът на Стратегията  за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2023- 2027 година и Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 година ще бъде публикуван на интернет страницата...

10.11.2023
Предоставяме на Вашето внимание План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2024 г. Уважаеми граждани,         Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, считано от 10.11.2023г. Община Угърчин,...

09.10.2023
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ                                                                    ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАНИЯ БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ     На основание чл. 49 от Наредбата за планирането на социалните услуги отправям покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от...