Добре дошли


21.11.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на взаимодействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003 г., изм. и доп.) Община Угърчин, гр.Угърчин, пл.Свобода №1 (наименование на физическото или юридическото лице, адрес)СЪОБЩАВАна засегнатотото население, че има инвестиционно предложение за:"Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени"С инвестиционното предложение се цели да се осигури безпрепятствено преминаване на...

17.10.2022
до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.) http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/   На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва: Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл....

29.09.2022
ОБЯВА за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.      МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА...

28.09.2022
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба...

23.09.2022
О Б Я В А  Община Угърчин ще кандидатства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд”. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 1  Заявление – декларация и Приложение...

22.08.2022
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, и чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Община Угърчин представя на Вашето внимание: Проект на Наредба за Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г      ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА на Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г.  ще се проведе в периода 22.08.2022г. до 22.09.2022г. За контакти относно общественото обсъжданеХристо Кутев – гл.Специалист „ОМП“ в Община Угърчин. тел. 06931/21 21,...