Добре дошли


21.01.2022
Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Угърчин е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.  На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинска администрация е публикуван Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ...

11.11.2021
Уважаеми граждани,        Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Угърчин, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота...

14.09.2021
През ноември 2021 г. ще се проведе кампания за хората, които желаят да дарят свой употребяван електроуред - печка, пералня или хладилник в сервиз на марката BOSCH и след ремонт за сметка на компанията, той да бъде дарен на нуждаещите се лица или групи, като хора с ниски доходи, многодетни семейства, социални институции/домове за вързастни хора, дневни центрове за деца или хора с увреждания, това...

10.09.2021
Поради оптимизиране на ресурсите си с цел повишаване на ефективността на работа, "ЧЕЗ Разпределение България" АД променя организацията и разпределението на маршрутите за отчет при извършване на физическите обходи, като това ще наложи извършването на корекция в графика за отчитане на част от клиентите. Принципът на рулиращото отчитане ще бъде запазен, както и петте дяла за отчитане на данни на месечна база. От енергодружеството съобщават...

10.08.2021

На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 27.08.2021 г. /петък/ от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2020 година...


06.08.2021
Считано от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. със Заповед РД-01-647 от 29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на страната, които обхващат:Спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м при провеждането на присъствени групови занятия в обучителни и образователни центрове, използване на не повече от 50% от капацитета на помещението при посещенията в детски центрове, клубове и др., използване на не повече...