Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година
01.11.2019 г. ГРАФИК на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 03 ноември 2019 г. към 15:30 ч. на 01.11.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ

 

            Относно: Местонахождението на избирателна секция 113600003 в град Угърчин.

 

      Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Община Угърчин, уведомява избирателите, че избирателна секция 113600003 в град Угърчин е в Дневен център за стари хора на площад „Свобода“ № 3.29.10.2019 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за кметове на кметства на 03 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

22.10.2019 г. ГРАФИК на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 16:30 ч. на 22.10.2019 г.

17.10.2019 г. ГРАФИК
на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 10:30 ч. на 17.10.2019 г.

16.10.2019 г. ГРАФИК
на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 13:00 ч. на 16.10.2019 г.

16.10.2019 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

15.10.2019 г. ГРАФИК
на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 17:00 часа на 15.10.2019 г.

14.10.2019 г. ГРАФИК
на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 17:00 часа на 14.10.2019 г.

14.10.2019 г. ЗАПОВЕД №262/14.10.2019 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

14.10.2019 Информация за съдействие на българските граждани, имащи право на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., които не притежават валидни документи за самоличностСЪОБЩЕНИЕОбщина Угърчин съобщава, във връзка с Решение № 78-МИ / 10.10.2019 година на ОИК - Угърчин на 22.10.2019 г. (вторник) от 10.00 часа в салона на Читалище “Вълчо Русковски-1894” град Угърчин, представители на Общинска избирателна комисия Угърчин ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Угърчин за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

Присъствието на всички членовете на СИК е задължително. Представителите на местните представителства на всички политическите партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители,  включени в съставите на СИК  за предстоящото обучение.

Съобщението да бъде поставено на видно място в сградата на общината, в сградите на всички кметства и населени места и обявено на интернет страницата на общината.

 

 

 

С уважение,

МАРИЯ ДИНОВА /п/

За Кмет на Община Угърчин      

съгласно Заповед № 243 / 24.09.2019 г.   11.10.2019 г. ГРАФИК
на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 17:00 ч. на 11.10.2019 г.

08.10.2019 г. ГРАФИК
на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. към 10:00 ч. на 08.10.2019 г.


25.09.2019 г. Заповед №240 от 24.09.2019 г. относно: Определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на открито във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

25.09.2019 г. Заповед №239 от 24.09.2019 г. относно: Определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на закрито във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

25.09.2019 г. Заповед №238 от 24.09.2019 г. относно: Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

12.08.2019 г. Покана изх.№ 4005 от 12.08.2019 г. за провеждане на консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициине, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейскя парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите моган да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Приложения към покана изх.№ 4005 от 12.08.2019 г.

03.09.2019 г. ЗАПОВЕД №218/02.09.2019 г. Относно Образуване на избирателни секции на територията на Община Угърчин и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес във връзка с произвеждане избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

05.09.2019 г.  Заповед № 219/04.09.2019 г. на Кмета на Община Угърчин относно определяне места за обявяване на избирателните списъци по секции и населени места.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)ПОКАНА ИЗХ.№4691/11.09.2019 г.
относно провеждане на консултации при кмета на община Угърчин за сформиране съставите на СИК и Приложения към неяСЪОБЩЕНИЕ
            Относно: Справки и корекции по избирателните списъци

      Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 година избори за общински съветници и за кметове, в стая № 107 в сградата на Община Угърчин, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

 1. Справки в избирателните списъци могат да се правят:
  • на обявените със заповед на Кмета на Община Угърчин места;
  • на интернет страницата на ГД „ГРАО” – http://grao.bg/elections
  • на интернет страницата на Община Угърчин – http://bg/
 1. До 16.09.2019 година гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II, представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ) в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.
 2. От 16.09.2019 година до 12.10.2019 година, включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината (Приложение № 17-МИ). Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК. Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
 3. От 16.09.2019 година до 12.10.2019 година избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението по чл. 36, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс (Приложение № 13-МИ) за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник и се подписва собственоръчно. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на общината.

Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 година.

 1. От 16.09.2019 година до 19.10.2019 година всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 7-МИ) -чл. 43, ал. 1, изр. първо от ИК.

 

 

 

 

 1. От 16.09.2019 година до 26.10.2019 година, до предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, избиратели които са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени; лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава – членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината, кметството или кметския  наместник. Заявление (Приложение № 10-МИ)  по чл. 27, ал.3, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 от  Изборния кодекс.
 2.    От 16.09.2019 година до 26.10.2019 година, до предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, всяко лице включено в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица), може да подаде заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник (Приложение № 11-МИ) по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс за изключването му от този списък.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи  че лицето има право да гласува.

     Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината.

 1. В изборния ден 27.10.2019 година избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица), има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка. Подава се писмено заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник (Приложение № 12-МИ) съгласно чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 8 и чл. 396 от Изборния кодекс. Удостоверението по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс (Приложение № 14-МИ) се издава от Кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
 2.     До 21.10.2019 година избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 година, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 17-МИ) по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник и се приложи към него копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

         

        Електронно заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Угърчин, блок „Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година” и изпратено на e-mail: kevreva@b-trust.bg.  Изпратените по електронна поща заявления е необходимо да са подписани с универсален електронен подпис.
Списък на кметства, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства в Община Угърчин
На основание § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс в следните населени места на Община Угърчин, ще се произвеждат избори за кмет на кметство:
 

№ по ред

Населено място

Брой избиратели към 16.07.2019 г.

1

Катунец

   374

2

Кирчево

1 265

3

Лесидрен

  973

 


Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg