Новини

Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
03.12.2018
На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 03.12.2018 г.Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 02.01.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.Уведомление до заинтерисованите лица изх.№5963/03.12.2018 г.Проект на Наредба за изменение и...

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК -Л О В Е Ч
01.11.2018
Във връзка с честване на 140 години от създаване на Български Червен кръст в Община Угърчин е получено писмо от Областен съвет на БЧК-Ловеч с което е връчен благодарствен адрес за изключително добро сътрудничество.

Военно окръжие II степен-Ловеч
31.10.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена  1 /една/ вакантна  длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско  висше училище в страната и в чужбина,  във военно формирование 24430-Троян към Военно-географска служба. Длъжността се заема след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантната длъжност да отговарят на условията на чл.141,ал. 1 или ал.6 от ЗОВСРБ . Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 21.12.2018г. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
23.10.2018
         Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с Решение № 700/28.01.2014 г. изменена и допълнена с Решение №363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г., изменена и допълнена с Решение № 485/25.04.2018г. по протокол № 34 на Общински съвет Угърчин.          Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин –...

ОБЯВА
15.10.2018
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, Община Угърчин публикува 11 броя заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Угърчин, Ловешка област.Заповедите  могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg