Проекти на нормативни актове - Мандат 2019-2023
 ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
16.12.2019 г.

     Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019- 2023 г.

     На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30- дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019- 2023г.   

С пълният текст на обямлението и мотивите може да се запознаете тук 

Проект на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019- 2023 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg