Добре дошли
23.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СВИНЕВЪДИ ОТ ОБЩИНАТА И ХОРАТА, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  ВСИЧКИ СВИНЕВЪДИ ОТ ОБЩИНАТА И ХОРАТА, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ На 24.07.2019г./сряда/ от 14.00ч. в зала 101 на Областна администрация Ловеч ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия и информационна кампания, на която е необходимо да присъстват всички свиневъди от общината и хората, отглеждащи свине за лични нужди.ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

22.07.2019
Информация от ЧЕЗ Разпределение България за осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията,...

18.07.2019
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
На основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин (Приета с Решение № 700/28.01.2014 г.  на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение №363/29.08.2017г. на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение № 485/25.04.2018г. на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение № 569/27.11.2018г. на Общински съвет – Угърчин). Проектът е публикуван на интернет...

15.07.2019
Информация от ЧЕЗ Разпределение България за осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването
Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 - 19 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване...

15.07.2019
ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА     ДО Г-Н СТАНИМИР ПЕТКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ПЛ.“СВОБОДА“1 ГРАД УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ     Относно: Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерство на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.        Крайният срок за регистриране на профили на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) В ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително...

11.07.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и  доп.) „БИОСЛАВ ФЕРМ“ ЕООД, гр.София, /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/   СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на ограда, навес и сондаж на теригорията на ПИ №68076.241.56, местност „Горунака“, в землището на с.Сопот, общ.Угърчин“, Инвестиционното предложение е ново и предвижда ограда, навес и сондаж с дълбочина 50 метра, на територията на ПИ №68076.241.56, местност „Горунака“, в землището на с.Сопот, общ.Угърчин. ИП е във...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg