Добре дошли
20.03.2019
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Със заповед  №ОХ-253/11.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   100  /сто/  вакантни   длъжности  във  Военноморските  сили  за  приемане  на военна  служба  на  лица,   завършили  граждански   средни  или  висши  училища в  страната и  в  чужбина,  в гарнизоните   Варна и Бургас.            Кандидатите за вакантните длъжности да отговарят на изискванията  на чл.141, ал. 1 и ал. 6 от  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/.                Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч  25.04.2019г. Информация за необходимите  документи, условията и реда...

01.03.2019
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
УВЕДОМЛЕНИЕ   Община Угърчин уведомява регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че от 01.03.2019 г. започва приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд. Земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, могат да свалят всички документи от тукЗаявленията, ведно с приложенията по образец, се подават до 10 март 2019 г. в „Центъра за административно обслужване и информация " в общинската администрация.Обръщаме внимание, че заявления за предоставяне на мери, пасища и...

25.02.2019
ОБЯВА
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)   „СИН КРЪСТ 2016“ ООД, с ЕИК: 203540174, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец”, ул. „Никола Й. Вапцаров” № 53А, ет. 2   /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/   съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка (комплексен център) за складиране и съхранение на товари“, която ще се изпълнява в гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч   Инвестиционният проект предвижда изграждане на площадка...

04.02.2019
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
         На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд (Приета с решение № 163/24.06.2008 г. на Общински съвет – Угърчин).     Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 04.02.2019 г.     Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 06.03.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и...

09.01.2019
Обявление
О Б Я В Л Е Н И Е   Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 година. Проектът на Програмата ще бъде на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за административно обслужване и информация”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация. Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 г. ще се проведе от 10.00 ч. на 16 януари 2019 г. в  заседателната зала на  Община  Угърчин. Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите...

09.01.2019
Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 г.
                    Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на:                     Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2019 година                                 Уважаеми съграждани,                              Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2019 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.            Обсъждането ще се проведе на 16.01.2019 г./ сряда/  от 11.00  часа в заседателната зала на...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg