Възлагани по ЗОП - 2015 г.
ЗОП-2015-04/17.09.2015г.(поръчка №00340-2015-0004)
19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Отрита процедура
Статус: възложена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2015-2016 г.

Срок за получаване на документация за участие: 15.10.2015 г. Час: 17:00

Срок за получаване на оферти за участие 15.10.2015 г. Час: 17:00

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

Условия за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка са посочени в обявлението и документацията за участие.

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 19.10.2015 г. Час: 10:00
Място: Заседателна зала на общински съвет в сградата на общинска администрация
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето


- 17.09.2015г. -
Решение за откриване на процедура


- 17.09.2015г. -
Обявление за обществeна поръчка


- 17.09.2015г. -
Документация за участие


- 17.09.2015г. -
Технически спецификации


- 17.09.2015г. -
Проект на договор


- 17.09.2015г. -
Образци и приложения за изготвяне на офертата


- 20.10.2015г. -
Съобщение за обявяване на датата, мястото и часа на провеждане на публично заседание на комисията назначена със Заповед №961/19.10.2015г., на което ще бъдат отворени ценовите предложения от получените оферти


- 29.10.2015г. -
Протокол №1 от работно заседание на комисията
Протокол №2 от работно заседание на комисията
Протокол №3 от работно заседание на комисията


- 29.10.2015г. -
Протокол от работата на комисията по чл.72 от ЗОП


- 29.10.2015г. -
Решение на възложителя №979/27.10.2015г. за класиране на участниците и за избор на изпълнител


- 06.11.2015г. -
Договор за обществена поръчка №47-114/05.11.2015г.
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката


- 06.11.2015г. -
Информация за сключен договор за обществена поръчка

- 25.01.2016г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №47-114
 
- 19.02.2016 г. -
 
 -18.03.2016 г.-
 
-05.04.2016 г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg