Преходни по ЗОП - 2014
013/30.09.2014г.(УИН 00340-2014-0008)
19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Открита процедура
Статус: възложена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е предоставянето на услуги по сметосъбиране на битови отпадъци и подобни на тях, генерирани на територията на населените места в Община Угърчин, Област Ловеч и транспортирането им до Регионалното депо за битови отпадъци, находящо се в град Ловеч. Събиране на едрогабаритни и строителни отпадъци, разположени в близост до специализираните съдове и транспортирането им на временни площадки за строителни отпадъци, както и предоставяне на услуги по поддържане чистотата на уличната мрежа и териториите за обществено ползване в град Угърчин.

Срок за получаване на искания за документи или
за достъп до документи
: 17:00 часа на 08.08.2014г.

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.08.2014г.

Условия за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка:
Съгласно изискванията посочени в обявлението за възлагане на поръчката.

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев;

- 25.06.2014г. -
** Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден, от 08.30 часа до 17.00 часа в "Център за административно обслужване" в Община Угърчин, пл. "Свобода" №1.
При писмено искане, с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведената сума, документацията може да бъде изпратена по пощата или чрез куриер за сметка на заинтересованото лице.
Достъп по елекронен път до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, за срока посочен в раздел ІV.3.3 на обявлението, е предоставен в "Профил на купувача" на настоящата страница.
Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница в "Профила на купувача".


***Стойността на документацията за участие е 6.00 лева с ДДС.

Сумата може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документацията за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината:
БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин,
IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000


- 25.06.2014г. -
1.Решение за откриване на процедура

- 25.06.2014г. -
2.Обявление за обществeна поръчка

- 25.06.2014г. -
3.Документация за участие

- 27.08.2014г. -
Протокол №1 за работата на Комисията назначена със Заповед №1082/19.08.2014г. по разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

- 20.10.2014г. -
Информация за освободена гаранция за участие на участника “КЕРШНЕР СЕРВИЗ” ДЗЗД

- 20.10.2014г. -
Информация за освободена гаранция за участие на участника “АСТОН СЕРВИЗ” ООД

- 23.10.2014г. -
Обявление за възложена обществена поръчка

- 23.10.2014г. -
Договор №46-114 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 23.10.2014г. -
Приложения към договор №46-113:
Приложение 1 към договор №46-114 за възлагане изпълнението на обществената поръчка
Приложение 2 към договор №46-114 за възлагане изпълнението на обществената поръчка
Приложение 3 към договор №46-114 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 26.11.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществeна поръчка №46-114

- 29.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 19.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 20.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 19.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 15.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 20.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 21.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 18.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 13.11.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

- 18.12.2015г. -
 Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка№4 6-114

- 13.01.2016г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114
 
- 19.02.2016г. -
 
-18.03.2016г.-
 
-18.04.2016г-
 
-20.05.2016г.-
Информация за датата,основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

-20.06.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършено плащане по договора за обществена поръчка №46-114

-20.07.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договора за обществена поръчка №46-114

-25.08.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договора за обществена поръчка №46-114

-26.09.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-26.10.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.11.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договр за обществена поръчка №46-114

-21.12.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-21.01.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-21.02.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-21.03.2017-
Информация за датата,основаниетто и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-21.04.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-22.05.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.06.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.07.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.08.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.09.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-23.10.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.11.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.12.2017-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-22.01.2018-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.02.2018-
Информация за датата,основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114

-21.03.2018 -
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка № 46-114


-20.04.2018 -
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-21.05.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-11.06.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-18.07.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-20.08.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-19.09.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-16.10.2018 -
Допълнително споразумение №1 към Договор за обществена поръчка №46-114

-19.10.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-19.11.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор за обществена поръчка №46-114

-19.11.2018-
Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по анекс №1 към договор за обществена поръчка №46-114

-11.12.2018-
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №882786/11.12.2018 г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg