Преходни по ЗОП - 2014
Преписка №00340-2014-0010
23.10.2014
Възложител: Община Угърчин
Отрита процедура
Статус: изпълнена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Община Угърчин реализира проект: "Повишаване квалификациите на служителите в Община Угърчин ", Договор №М13-22-28/19.08.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
Общата цел на проекта е повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от услугите, предоставяни от служителите на Община Угърчин
Специфичните цели на проекта са следните:
1. Повишаване професионалните и лични компетентности на административните служители от Община Угърчин чрез специализирани обучения за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса;
2. Подобряване капацитета на човешките ресурси на Община Угърчин.

Изпълнението на предмета на настоящата открита процедура включва осъществяване на обучения, както следва: „Организация и провеждане на обучения по ключови компетентности”.
Целевата група на предвидените обучения са служители в общинска администрация на Община Угърчин.
В изпълнение на тази дейност избраният за изпълнител участник следва да извърши три обучения по теми, както следва:
Поддейност №1: Обучение на тема „Етични норми и правила за поведение на служителите”;
Поддейност №2: Обучение на тема „Повишаване компетентността на служители при работа със специфични групи потребители на общински административни услуги”.
Поддейност №3: Обучение на тема „Обучения за управление на промяната”.

Срок за получаване на документация за участие: 24.11.2014 г. Час: 17:00

Срок за получаване на оферти за участие 25.11.2014 г. Час: 17:00

*Лица за контакти: Татяна Сирашка

Условия за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка са посочени в обявлението и документацията за участие.

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 26.11.2014 г. Час: 10:00
Място: Община Угърчи, гр. Угърчин, пл. "Свобода" №1
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

- 23.10.2014г. -
Решение за откриване на процедура

- 23.10.2014г. -
Обявление за обществeна поръчка

- 23.10.2014г. -
Документация за участие и указания за изготвяне на оферта

- 06.11.2014г. -
Разяснение по документацията за участие-изх.№5921/06.11.2014г. във връзка с постъпило искане с вх.№5919/06.11.2014г.

- 13.11.2014г. -
Разяснение по документацията за участие-изх.№6110/13.11.2014г. във връзка с постъпили искания с вх.№5919/06.11.2014г.е вх.№6064/12.11.2014г.

- 15.12.2014г. -
Протокол №1 от работно заседание на комисия назначена със Заповед №1408/26.11.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

- 06.02.2015г. -
Съобщение до участниците за обявяване на датата, мястото и часа на провеждане на публично заседание на комисията назначена със Заповед №1408/26.11.2014г., на което ще бъдат отворени ценовите предложения от получените оферти

- 19.02.2015г. -
Протокол №2 от работно заседание на комисия назначена със Заповед №1408/26.11.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

- 19.02.2015г. -
Протокол №3 от работно заседание на комисия назначена със Заповед №1408/26.11.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

- 19.02.2015г. -
Протокол №4 от работно заседание на комисия назначена със Заповед №1408/26.11.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

- 19.02.2015г. -
Протокол №5 от работно заседание на комисия назначена със Заповед №1408/26.11.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

- 19.02.2015г. -
Протокол от работата на комисията назначена със Заповед №1408/26.11.2014г. по чл.72 от ЗОП

- 19.02.2015г. -
Решение на възложителя №163/19.02.2015г. за класиране на участниците и за избор на изпълнител

- 11.03.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие

- 20.04.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие

- 22.04.2015г. -
Информация за сключен договор за обществена поръчка

- 22.04.2015г. -
Договор №22-111/07.04.2015г. за възлагане на обществена поръчка
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката

- 22.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №22-111

- 15.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №22-111

- 14.08.2015г. -
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №22-111

На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 14.08.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg