Възлагани по ЗОП - 2014 г.
ЗОП-2014-01/03.10.2014г. (поръчка №00340-2014-0009 в АОП)
03.10.2014
Възложител: Община Угърчин
Отрита процедура
Статус: изпълнена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2014-2015 г.

Срок за получаване на документация за участие: 03.11.2014 г. Час: 17:00

Срок за получаване на оферти за участие 03.11.2014 г. Час: 17:00

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

Условия за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка са посочени в обявлението и документацията за участие.

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 04.11.2014 г. Час: 10:00
Място: Заседателна зала на общински съвет в сградата на общинска администрация
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето


- 03.10.2014г. -
Решение за откриване на процедура


- 03.10.2014г. -
Обявление за обществeна поръчка


- 03.10.2014г. -
Изисквания и указания за изготвяне на оферта


- 03.10.2014г. -
Технически спецификации

- 03.10.2014г. -
Проект на договор


- 03.10.2014г. -
Образци и приложения за изготвяне на офертата


- 04.11.2014г. -
Протокол от работно заседание №1 на комисията


- 04.11.2014г. -
Съобщение на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти до участниците в процедурата за отваряне на плик №3 "Ценово предложение"


11.11.2014г. -
Протокол от работно заседание №2 на комисията


- 11.11.2014г. -
Протокол от работно заседание №3 на комисията


- 11.11.2014г. -
Протокол от работата на комисията по чл.72 от ЗОП


- 11.11.2014г. -
Решение на възложителя №1364/11.11.2014г. за класиране на участниците и за избор на изпълнител


- 30.12.2014г. -
Информация за сключен договор за изпълнение на обществена поръчка №55-113


- 09.01.2015г. -
Договор №55-113/10.12.2014г. за възлагане на обществена поръчка


- 09.01.2015г. -
Приложения към договор №55-113:
Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката


- 20.01.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №55-113


- 12.02.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №55-113


- 11.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №55-113


- 31.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №55-113


- 07.04.2015г. -
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №55-113


- 07.04.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №55-113


На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 07.04.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg