Преходни по ЗОП - 2013
005/30.09.2014г.(УИН 00340-2013-0005)
19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Открита процедура
Статус: възложена
Обект на поръчката: доставка
Описание: Доставка на течни горива, в т. ч. бензин А95Н и дизелово гориво за МПС, собственост на Община Угърчин. Доставката на горива ще се осъществява чрез покупка посредством 24 часово обслужване от търговските обекти/собствени или наети/ на изпълнителя, като закупуването им ще става посредством карти за безналични плащания.

Срок за получаване на документацията за участие: 17:00 часа на 01.07.2013г.

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 11.07.2013г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка с открита процедура:
Съгласно посочените изисквания в обявлението за обществена поръчката.

*Лица за контакти:Христина Балевска

- 20.05.2013г. -
** Документация за участие може да се закупува и получава всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в Центъра за услуги и информация на гражданите, в сградата на Община Угърчин, гр.Угърчин, п.к.5580, пл."Свобода" №1;

Повече информация за обществената поръчка може да бъде получена от посочените лица за контакт

***Стойността на документацията за участие е 12.00 лева.

Сумата може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документацията за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината:
БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин,
IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000


- 30.09.2014г. -
Наименование на изпълнителя: "Петрол" АД гр.София
Дата на сключване на договора: 20.08.2013г.
Срок на действие на договора: 3 години
Първоначална стойност на договора: 305 000.00 лв. без ДДС
Крайна обща стойност на договора: 277 050 .00 лв. без ДДС

- 29.10.2014г. -
Договор №86-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка
Приложения:
Приложение 5 към договор №86-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка
Приложение 6 към договор №86-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 29.10.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113 към 01.10.2014г.

- 29.10.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 20.11.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 22.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 05.02.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 12.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 15.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 18.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 10.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 06.07.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 13.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 10.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 10.11.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113

- 11.12.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №86-113
 
- 19.02.2016г. -
 
- 18.03.2016 г.
 
-07.04.2016-
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №86-113

-20.05.2016-
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №86-113

-15.06.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №86-113

-08.07.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №86-113

-18.08.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №86-113

-19.08.2016-
Допълнително споразумение №1 към Договор №86-113/20.08.2016 г.

-15.09.2016 -
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договр №86-113

-05.10.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №86-113

-25.11.2016 г-
Информация за освобождаване на гаранция за изпълвение по договор №86-113

-07.12.2016 г. -
Информация по чл.22 б, ал.2, т.15 от ЗОП(отм.) за договор №86-113
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg