Преходни по ЗОП - 2013

005/30.09.2014г.(УИН 00340-2013-0005)
19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Доставка на течни горива,в т. ч. бензин А95Н и дизелово гориво за МПС,собственост на Община Угърчин.Доставката на горива ще се осъществява чрез покупка посредством 24 часово обслужване от търговските обекти/собствени или наети/ на изпълнителя,като закупуването им ще става посредством карти за безналични плащания.

004/30.09.2014г. (УИН 00340-2013-0004)
08.05.2013
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема по 3/три/ обособени позиции"; Обособена позиция №1 : " Угърчин - Сопот - Славщица - Лесидрен - Кирчево - Сопот -Угърчин " ; Обособена позиция №2 : " Угърчин - Каленик - Орляне - Драгана - Угърчин " ; Обособена позиция №3: " Угърчин - Микре -Голец - Угърчин " .

003/30.09.2014г.(УИН 00340-2013-0003)
24.04.2013
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Изпълнение на дейностите предвидени в проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин", както следва: - закриване, рекултивация и последващ контрол и мониторинг на депото, съгласно съществуващото у нас екологично законодателство, при условия, определени от конфигурацията и размера на представената за целта площадка.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg