Новини
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
14.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА УГЪРЧИН

Обявява процедура за подбор на  2/две/ лица за длъжността „Здравен  медиатор“  по проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Угърчин“, Договор №BG05M9OP001-2.064-0001-C01, по процедура „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави“.

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Угърчин. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.ugarchin.bg

 

Изисквания към кандидатите:

За „Здравен  медиатор“  може да бъде назначено лице, което:

 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • има завършено средно образование;
 • владее майчиния език на лицата от уязвимата група;
 • познава културата и проблемите на уязвимата група;
 • познава нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;
 • има умения за работа с компютър – MS Word, електронна поща.)

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 30.09.2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с общо практикуващите лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg