Местни Приходи

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩ

 

ИНА УГЪРЧИН

 

Банка  "ДСК" ЕАД - клон Угърчин

IBAN:  BG98STSA93008413229500     BIC: STSABGSF

Видове  приходи от такси

код за вид плащане

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448001

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448002

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

448003

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ

448004

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

448005

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448007

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.

448008

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448009

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

448010

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

448011

ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ

448012

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

448013

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

448081

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

448090

 

Видове  неданъчни приходи

код за вид плащане

ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ

443700

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ

444000

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО

444100

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

444200

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ

444300

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

444400

ДИВИДЕНТ

444800

КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ

444900

ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА

445100

ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА

445200

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

445500

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ

445600

ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

445700

ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

445800

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

445900

ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ

446500

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 
 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg