Новини

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
14.08.2017
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица рзавършили граждански средни или висши училища , в  Националната гвардейска част – военно формирование 54800- гр.София.. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са по-възрастни от 28 години към датата на сключването на договора , лица отговарящи на чл. 141 ,ал.6 от ЗОВСРБ- не по възрастни от 41години., да не са освобождавани...

ОБЯВА -Областна дирекция Земеделие
08.08.2017
С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Началник отдел "Развитие и инвестиции"
08.08.2017
На основание Заповед № 876/08.08.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Угърчин обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Развитие и инвестиции“ в Oбщинска администрация – Угърчин.Обявление за конкурсаЗаявление за участие в конкурса - по образец /Приложение №2 към чл.17 от НПКДС/Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСМясто за подаване на документи Деловодството в “Център за административно обслужване и информация” в общинска администрация Угърчин, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. Краен срок за...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
12.07.2017
С обявата може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА
04.07.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтерисовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на  Община Угърчин       Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Угърчин в писмен вид.Мотиви към проект на Наредба...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
30.06.2017
С пълния текст на обявите може да се запознаете тук

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg