Новини

Военно окръжие II степен-Ловеч
05.02.2018
 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН О Б Я В А Със заповед № ОХ-55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  75/седемдесет и пет / вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина , в гарнизоните Варна и Бургас. Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс .  Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 16.03.2018 г. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул....

Обявление
09.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е   Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 година. Проектът на Програмата е на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за административно обслужване и информация”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация. Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г. ще се проведе от 10.00 ч. на 16 януари 2018 г. в  заседателната зала на  Община  Угърчин. Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите в...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
09.01.2018
     На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30- дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019г. на ОБС- Угърчин.    Мотиви към Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник...

ОБЯВА
05.01.2018
 П О К А Н А    за     ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ       НА                                           ПРОЕКТА  НА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА 2018 г.        Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2018 година             Уважаеми съграждани,        Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2018 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.   ...

Съобщение
18.10.2017
Заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г. може да изтеглите от тук

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Главен експерт "Общинска собственост"
02.10.2017
На основание Заповед № 1036/02.10.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Угърчин обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Общинска собственост“ в отдел „Развитие и инвестиции“ на Oбщинска администрация – Угърчин.Обявление за провеждане на конкурсЗаявление за участие в конкурса -по образецДекларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСДлъжностна характеристикаМясто за подаване на документи Деловодството в “Център за административно обслужване и информация” в общинска администрация Угърчин, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. Краен срок за...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg