Военно окръжие II степен-Ловеч
19.10.2017
 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А          Със заповеди  на министъра на отбраната на Република България са обявявeни: 1.№ ОХ-1012/28.09.2017 г. – 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Съвместното командване на силите за лица, изпълнявали военна служба. Срок за подаване на документи – до 20.10.2017 г. 2.№ ОХ-1026/04.10.2017 г. – 3 (три) вакантни длъжности за офицери и 2 (две) за сержанти в Сухопътни войски за в.ф.28330-Смолян за лица, изпълнявали военна служба. Срок за подаване на документи – до 27.10.2017 г. 3.№ ОХ-1027/04.10.2017 г. – 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Националната гвардейска част за лице,...

Съобщение
18.10.2017
Заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и порзването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г. може да изтеглите от тук

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Главен експерт "Общинска собственост"
02.10.2017
На основание Заповед № 1036/02.10.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Угърчин обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Общинска собственост“ в отдел „Развитие и инвестиции“ на Oбщинска администрация – Угърчин.Обявление за провеждане на конкурсЗаявление за участие в конкурса -по образецДекларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСДлъжностна характеристикаМясто за подаване на документи Деловодството в “Център за административно обслужване и информация” в общинска администрация Угърчин, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. Краен срок за...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
27.09.2017
   О Б Я В А   Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 188  вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Вакантните войнишки длъжности са във военни формирования в градовете Враца, Благоевград, Асеновград, Ямбол, София, Смолян. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.   Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 07.11.2017 г.   Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към негодокументи. Длъжностите ще се заемат...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
26.09.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения  проект на Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Угърчин.Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община УгърчинПроект на Наредба за реда за...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
14.08.2017
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица рзавършили граждански средни или висши училища , в  Националната гвардейска част – военно формирование 54800- гр.София.. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са по-възрастни от 28 години към датата на сключването на договора , лица отговарящи на чл. 141 ,ал.6 от ЗОВСРБ- не по възрастни от 41години., да не са освобождавани...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg