Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
12.07.2017
С обявата може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА
04.07.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтерисовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на  Община Угърчин       Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Угърчин в писмен вид.Мотиви към проект на Наредба...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
30.06.2017
С пълния текст на обявите може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
26.06.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтерисовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Угърчин       Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Угърчин в писмен вид. Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба...

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Угърчин за 2016 г.
12.06.2017
На основание чл. 140 ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин на 20.06.2017 г. /вторник/  от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 година. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
31.05.2017
  О Б Я В А Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България сa обявени     2 / две / вакантни длъжности  за офицери  от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища по специалност от професионално направление ,,Медицина’’, които са изпълнявали военна служба. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни,   неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство. Длъжностите ще...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg