Възлагане на дейности в горски територии
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1506
26.08.2015
Обект №1506Заповед №774/25.08.2015г. на Кмета на община Угърчин за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност с предмет -добив(сеч, извоз, товарене, разтоварване и транспорт) на дървесина за заведения на бюджетна издръжка към Община Угърчин от обект №1506, ПИ №75054.56.790 в м."Бекирското", отдел 1105"и", землище Угърчин Документация за участие в откритата процедура за обект №1506- изтеглете от..тук Информация може да бъде получена и на място в общинска администрация лице за контакт: Бистра Иванова-гл. специалист в дирекция "АДР" ________________________________________________________________________________________
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg