Възлагани по ЗОП - 2015 г.
ЗОП-2015-03/01.09.2015г.(поръчка № 00340-2015-0003)
01.09.2015
Възложител: Община Угърчин
Договаряне без обявление
Статус: изпълнена
Обект на поръчката: строителство

Описание: Предмет на настоящата поръчка е "Избор на изпълнител за повторение на СМР-Ремонт на общински пътища в Община Угърчин 2015г."

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

Лица до които се изпраща поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление: "ИНФРАСТРОЕЖИ" ООД, гр. Севлиево, ул. "Магистрална" №2Д, ЕИК107538885, представлявано от Станимир Стоянов - управител.


Договарянето ще се проведе на 11.09.2015 г. от 10.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Угърчин.


-01.09.2015г. -
Решение за откриване на процедура


- 01.09.2015г. -
Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка


- 01.09.2015г. -
Техническа спецификация


- 01.09.2015г. -
Количествени сметки за остойностяване


- 01.09.2015г. -
Проект на договор


- 01.09.2015г. -
Образци и приложения за участие


- 16.09.2015г. -
Протокол на комисия назначена със Заповед №846/19.09.2015г. от проведено договаряне с участник "ИНФРАСТОЕЖИ" ООД-гр.Севлиево


- 16.09.2015г. -
Доклад за дейността на комисия назначена със Заповед №846/19.09.2015г. за провеждане на процедура на договаряне без обявление


- 16.09.2015г. -
Решение на възложителя №860/14.09.2015г. за обявяване изпълнител на обществената поръчка


- 01.10.2015г. -
Информация за сключен договор за обществена поръчка


- 01.10.2015г. -
Договор за обществена поръчка №45-113/17.09.2015г.
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката


- 17.11.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №45-113


- 20.11.2015г. -
Информация за изпълнението на обществена поръчка №45-113


На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 20.11.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg