Преходни по ЗОП - 2014
010/30.09.2014г.(УИН 00340-2014-0005)
09.04.2014
Възложител: Община Угърчин
Открита процедура
Статус: изпълнена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР – ремонт общински пътища в Община Угърчин. Съгласно одобрените средства се предвижда изпълнение на СМР, както следва: 1.Подобект I – Ремонт четвъртокласна пътна мрежа. Ремонтни работи на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Угърчин с обща дължина около 70км. Предвижда се: асфалтови работи, фрезоване на пътни участъци и еденични дупки, рязане на асфалт, подготовка на местата за асфалтиране, земни работи, профилиране на канафки и банкети, ремонт на малки съоръжения /водостоци/, ремонт мостови съоръжения, поставяне и и ремонт на еластична ограда, пътна маркировка и вертикална сигнализация и други деиности. 2. Подобект II – Възстановяване на тротоари в гр.Угърчин след ремонт на „АПИ”. Ремонтни работи на тротоари в гр.Угърчин – централна част и изхода за гр.Ловеч. В централната част на гр.Угърчин се предвижда възстановяване на тротоарите да се извърши с бетонни плочки /вибропресовани/, като предварително се изгради бетонова основа с армирана мрежа и полиетиленова подложка. Тротоарите в южната част на града /изхода за гр.Ловеч/ се предвижда възстановяването да се извърши с асфалтова настилка. 3. Подобект III – Асфалтиране улици с.Кирчево. Предвижда се цялостно асфалтиране на улици в с.Кирчево в рамките на предвидените средства. Ремонтните дейности включват: подготовка на терена за полагане на асфалтова настилка и полагане на асфалтова настилка. 4. Подобект IV – Ремонт ул.”Плевен” и ул.”Васил Левски” в гр.Угърчин, съгласно споразумение с „АПИ”. Предвиждат се ремонтни работи по уличното платно на двете улици. Подготовка на участъци за асфалтиране- рязане на асфалт, фрезоване, полагане на емулсия, асфалтиране и други.[/url]

Срок за получаване на документацията за участие: 16:00 часа на 14.05.2014г.
Коригиран срок за получаване на документация: 17:00 часа на 13.05.2014г.

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 23.05.2014г.

Условия за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка:
Съгласно посочените изискванията посочени в обявлението за обществена поръчката.

*Лица за контакти:инж.Цветан Георгиев

- 09.04.2014г. -
** Документация за участие в процедурата може да бъде получена на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа до датата посочена в обявлението. Документацията се получава от деловодството в сградата на общината след заплащане на определената цена. На място може да бъде получена и допълнителна информация по откритата процедура.
Пълен достъп до документацията, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й, е предоставен на настоящата страница в "Профила на купувача".
Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница в "Профила на купувача".


***Стойността на документацията за участие е 6.00 лева с ДДС.

Сумата може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документацията за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината:
БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин,
IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000


- 09.04.2014г. -
1.Решение за откриване на процедура

- 09.04.2014г. -
2.Обявление за обществана поръчка

- 09.04.2014г. -
3.Документация за участие

- 09.04.2014г. -
4.Технически спецификации

- 09.04.2014г. -
5.Приложения образци на документи за изготвяне на оферта

- 09.04.2014г. -
6.Количествени сметки за остойностяване(прилагат се към Приложение №18)

- 09.04.2014г. -
7.Проект на договор за обществана поръчка

- 17.04.2014г. -
Решение №685/17.04.2014г. за промяна в откритата процедура

-11.06.2014г. -
Протокол от работно заседание №1 на комисията назначена със заповед на възложителя №824/20.08.2014г.

- 31.10.2014г. -
Информация за сключен договор за обществена поръчка №36-113

- 31.10.2014г. -
Договор №36-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка от дата 21.08.2014г.

- 31.10.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор за обществена поръчка №36-113 до 01.10.2014г.

- 30.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор за обществена поръчка №36-113

- 30.12.2014г. -
Информация за изпълнен договор за обществена поръчка №36-113

- 13.01.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществана поръчка №36-113


На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 13.01.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg