Преходни по ЗОП - 2013
004/30.09.2014г. (УИН 00340-2013-0004)
08.05.2013
Възложител: Община Угърчин
Открита процедура
Статус: възложена
Обект на поръчката: услуга
Описание:[
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка, възлагане чрез открита процедура, обхваща извършването на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от общинската транспортна схема по 3 / три/ обособенини позиции, съгласно описание в Приложение Б от обявлението[/url]

Срок за получаване на документацията за участие: 17:00 часа на 31.05.2013г.

Краен срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 07.06.2013г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка с открита процедура:
Съгласнсо посочените изисквания в обявлението за обществена поръчката

*Лица за контакти:
Цвятко Христов

- 08.05.2013г. -
Документация за участие: Изтегли
Повече информация може да бъде получена и на място от посочените лица за контакти

*Стойността на документацията за участие е 1.00 лева.

Сумата може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документацията за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината:
БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин,
IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000


- 30.09.2014г. -
Наименование на изпълнителя:

- за обособена позиция 1: ЕТ " КАЛИНКА ГЕНОВСКА - 69"
Дата на сключване на договора: 02.09.2013г.
Срок на действие на договора: 5 години
Първоначална стойност на договора: 37 792.00 лв. без ДДС
Крайна обща стойност на договора: 0.00 лв. без ДДС

- за обособена позиция 2: ЕТ " КАЛИНКА ГЕНОВСКА - 69"
Дата на сключване на договора: 02.09.2013г.
Срок на действие на договора: 5 години
Първоначална стойност на договора: 38 953.00 лв. без ДДС
Крайна обща стойност на договора: 0.00 лв. без ДДС

- за обособена позиция 3: ЕТ " КАЛИНКА ГЕНОВСКА - 69"
Дата на сключване на договора: 02.09.2013г.
Срок на действие на договора: 5 години
Първоначална стойност на договора: 23 255.00 без ДДС
Крайна обща стойност на договора: 0.00 лв. без ДДС

- 03.11.2014г. -
Договор №88-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
1. Извършени плащания по договор №88-113

- 03.11.2014г. -
Договор №89-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
1. Извършени плащания по договор №89-113

- 03.11.2014г. -
Договор №90-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
1. Извършени плащания по договор №90-113

- 19.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №88-113

- 19.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №89-113

- 19.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №90-113

- 23.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №88-113

- 23.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №89-113

- 23.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №90-113

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №88-113

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №89-113

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор №90-113

-20.03.2017г. -
Информация за датата и основанието на освобождаване на гаранцията за изпълнение по договор №88-113

-20.03.2017г. -
Информация за датата и основанието на освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №89-113

-20.03.2017 г. -
Информация за датата и основанието на освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №90-113

-31.03.2017 г. -
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №88-113

-31.03.2017 г. -
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №89-113

-31.03.2017 г. -
Информация за изпълнението на договор за общетвена поръчка №90-113
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg