Новини
ОБЯВА
25.02.2019
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
 
„СИН КРЪСТ 2016“ ООД, с ЕИК: 203540174,
седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец”,
ул. „Никола Й. Вапцаров” № 53А, ет. 2
 
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
 
съобщава
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Изграждане на площадка (комплексен център) за складиране и съхранение на товари“, която ще се изпълнява в гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч
 
Инвестиционният проект предвижда изграждане на площадка (комплексен център) за складиране и съхранение на товари. Строителните дейности ще включват изграждането на складови помещения с административно тяло и прилежаща инфраструктура. Складовите помещения ще се състоят от открита част и от закрита част, в която ще бъде изградена охладителна (хладилна) инсталация. Административното тяло ще включва офис с архив, санитарно-битов възел, съблекалня, баня и стая за почивка и хранене.  Проектът включва и доставка на съответното необходимо оборудване и машини. Планирано е откриване на 10 (десет) броя нови работни места. Начало на дейностите по проекта са планирани за 2019 година, като срокът за изпълнение е в рамките на 8 месеца.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
 
За контакти: Йордан Ганчев Йорданов - Мениджър проекти, тел. +359 892 22 58 33, адрес: гр. София 1407, район „Лозенец”, ул. „Никола Й. Вапцаров” № 53А, ет. 2
/лице, адрес, телефон/
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.
 
Приложение:
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg