Новини
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Главен експерт "Общинска собственост"
02.10.2017

На основание Заповед № 1036/02.10.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Угърчин обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Общинска собственост“ в отдел „Развитие и инвестиции“ на Oбщинска администрация – Угърчин.

Обявление за провеждане на конкурс

Заявление за участие в конкурса -по образец

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Длъжностна характеристика

Място за подаване на документи

Деловодството в “Център за административно обслужване и информация” в общинска администрация Угърчин, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи - 10 дни от датата на публикуване на обявлението в Jobs.bg  и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.   

Начална дата за подаване на документи: 03.10.2017 г.

Крайна дата за подаване на документи:   13.10.2017

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения, е: информационното табло в "Центъра за административно обслужване и информация", в сградата на Общината, пл. „Свобода” № 1 и на интернет страницата на общината.

16.10.2017 г. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт "Общинска собственост" в отдел "Развитие и инвестиции" в общинска администрация Угърчин.

30.10.2017 г. Резултати от проведен тест за длъжността Главен експерт "Общинска собственост" в отдел "Развитие и инвестиции" в общинска администрация Угърчин

30.10.2017 г. Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт "Общинска собственост" в отдел "Развитие и инвестиции" в общинска администрация Угърчин

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg