Новини
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Началник отдел "Развитие и инвестиции"
08.08.2017

На основание Заповед № 876/08.08.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Угърчин обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Развитие и инвестиции“ в Oбщинска администрация – Угърчин.

Обявление за конкурса

Заявление за участие в конкурса - по образец /Приложение №2 към чл.17 от НПКДС/

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Място за подаване на документи

Деловодството в “Център за административно обслужване и информация” в общинска администрация Угърчин, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи - 10 дни от датата на публикуване на обявлението в Jobs.bg  и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.   

Начална дата за подаване на документи: 09.08.2017 г.

Крайна дата за подаване на документи:   18.08.2017 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения, е: информационното табло в "Центъра за административно обслужване и информация", в сградата на Общината, пл. „Свобода” № 1 и на интернет страницата на общината.

22.08.2017 г. Протокол от допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел "Развитие и инвестиции"

04.09.2017 г. Резултати от проведен тест за длъжността Началник отдел "Развитие и инвестиции"

04.09.2017 г. Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Началник отдел "Развитие и инвестиции"

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg