Възлагане на дейности в горски територии
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект №1505
22.10.2015
Обект №1505Заповед №969/20.10.2015г. на ВРИД Кмета на община Угърчин за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.46, т.1 ; чл.49 ал.1 т.2 и чл.65 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.15, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти Документация за участие в откритата процедура за обект №1505- изтеглете от.. тук ________________________________________________________________________________________ Заповед №1012/04.11.2015г. на ВРИД Кмета на община Угърчин за определяне на класиране и избор на изпълнител от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.46, т.1 ; чл.49 ал.1 т.2 и чл.65 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.15, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти ________________________________________________________________________________________
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg